Преодоляване на последствията от пандемията Covid-19 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Преодоляване на последствията от пандемията Covid-19 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

ВЕНИ И КО ООД, гр. София е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Възстановяване на МСП Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.