Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

Общи положения

Към всички транзакции ще се прилагат единствено общите условия за продажба и доставка, описани по-долу. Условия на покупка, които противоречат или се различават от настоящите или от други ограничения, наложени от Купувача няма да се признават, освен ако Продавачът е предоставил изричното си съгласие в писмен вид за всеки отделен случай.

Оферта

Технически параметри, четежи, илюстрациите, диаграмите, цветовете, тегла и размери, включени в оферти, договори, ценовите листи и друг вид печатни материали ще се считат за приблизителни, доколкото не е направено изрично изявление от Купувача, че същите са потвърдени. Продавачът си запазва правото на собственост и авторското право върху всички техниески документи, офери, договори и всякакви други писмени изявления.

Обхват на доставките

Писменото потвърждение на заявката от страна на Продавачът определя обхвата на доставката.

В случай, че нашето потвърждение се различава от заявката по какъвто и да било начин, е необходимо да бъдем уведомени незабавно. В противен случай заявката ще бъде изпълнена в съответствие с нашите изявления. Рекламации по тази причина не се приемат.

Допускат се частични доставки.

Цени и заплащане

В отсъствието на отделно споразумение, цените ще се считат за франко завода, включително товарене, но без опаковка. Към цените следва да се добави ДДС по валидни към момента данъчни ставки. Заявки, за които не са изрично договорени фиксирани цени, ще се фактурират по цените, валидни в деня на доставката. В случай на съществени промени в ценови фактори, свързани със заявката (напр. заплати, изходни материали, електроенергия), договорената цена може да бъде коригирана с разумна сума, доколкото е уместно, в съответствие с въздействието на тези фактори.

Доколкото изрично не е договорено друго, плащанията следва да се извършват без приспадания към Продавача не по-късно от 30 дни от датата на фактурата.

Не се допуска задържане на плащания или приспадане на суми по повод каквито и да било насрещни претенции на Купувача.

Срок на доставка

Сроковете на доставка следва да се третират като приблизителни. Срокът на доставка започва да тече от момента на изпращане на потвърждението на заявката или друга форма потвърдена в писмен вид. Срокът на доставка ще се счита за спазен, ако стоките са напуснали завода или е отправено уведомление, че стоките са готови за изпращане преди изтичане на срока за доставка.

Срокът на доставка следва да бъде удължен при необходимост от взимане на мерки в резултат на настъпването на непредвидени пречки, които са извън контрола на Продавача, при условие, че може да бъде доказано, че тези пречки оказват съществено влияние върху завършването и доставката на стоките. Настоящото важи и ако обстоятелствата настъпят при доставчик-подизпълнител.

Продавачът няма да носи отговорност за описаните по-горе обстоятелства, дори в случаите, когато същите настъпват в момент, когато същият вече закъснява с доставката. Във важни случаи Продавачът ще уведоми Купувача възможно най-скоро за началото и края на действието на обстоятелствата. Купувачът няма право да претендира за компенсация за щети в тези и всички други случаи на забавена доставка, дори след изтичане на последващ период, определен от Продавачът за извършване на доставката. Горното не се прилага в случаите, когато Продавачът е виновен в умисъл или груба небрежност.

Спазването на срока за доставка предполага, че Купувачът е изпълнил договорните си задължения.

Запазване на право на собственост

Продавачът си запазва правото на собственост върху стоките до момента, в който всички негови сметки със Купувача, произтичащи от деловите отношения между двете страни, са уредени.

Отговорност за дефекти на доставените стоки

Продавачът носи отговорност за дефекти, както следва:

Всички онези части, които демонстрират дефект в рамките на 24 месеца от доставката в резултат на обстоятелство, което е съществувало преди прехвърлянето на риска, следва да бъдат ремонтирани или заменени за нови части безплатно, по разумната преценка и решение на Продавача, като последният следва да бъде уведомен незабавно в писмен вид при идентифицирането на дефекти.

Не се предоставя гаранция за щети, понесени по следните причини: неподходяща или неуместна употреба в противоречие с предоставена инструкция за експлоатация, погрешен монтаж от страна на Купувача или трето лице, нормално износване, неправилно или небрежно боравене, механични, химически или електрически въздействия, доколкото същите не се дължат на неизпълнение от страна на Продавача.

Заменените части по гаранция стават собственост на Продавача.

Отговорността за последиците, произтичащи от модификации или ремонт, извършени неправилно от Купувача или трета страна без съгласието на Продавача, се изключва.

Доставчикът се задължава да достави стоките без тежестта на право на собственост на трети страни или авторски права.

Стари стоки

Правилното депониране на стари части и други вещи, които вече не са използваеми, ще бъде отговорност на Купувача. Тук се изхожда от предположението, че страните по договора ще се ползват от услугите на трето лице за изпълнение на задълженията си относно третирането на стари стоки.

Място на юрисдикция

Мястото на изпълнение на всички задължения, възникващи по силата на договорните отношения, е София, България.

Всички спорове по настоящите условия за продажба и доставка следва да бъдат уреждани по взаимно съгласие.

За всички неуредени въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в РБългария законодателство.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Валидни от 01.01.2018г.

Вени и Ко ООД извършва гаранционен и извън гаранционен сервиз на всички продавани и произвеждания от дружеството изделия. Фирмата осъществява своята дейност в пълно съответствие с българското законодателство и условията на всеки конкретен производител.

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОКАРИ И ВИСОКОПОВДИГАЧИ ЗА ЕВРОПАЛЕТИ

Посещение за сервизно обслужване и ремонт на място в търговските обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предоставя след попълнена и изпратена писмена Заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на повреди в случаите на аварийни ситуации, необходимост от профилактика или ремонт, както и в периода между две планирани посещения, при сключен договор за абонаментно сервизно обслужане

Заявката следва да бъде izpratena on-line от сайта на дружеството/секцията сервиз https://www.veni-bg.com/bg/service-parts/repairs/ или изпратена на електронен адрес: info@veni-bg.com или на факс 02 943 32 54 .

Абонаментно сервизно обслужване на място в търговските обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – гаранционно и извънгаранционно се предоставя срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и сключен Договор и се състои в извършване на предварително планирани посещения за профилактика и техническо обслужване на оборудването.

Честотата и датите за посещение за абонаментно сервизно обслужване се договарят от Страните предварително, при сключване на Договора.

След направеното посещение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Протокол за извършената сервизна дейност, вложените резервни части и консумативи и оригинална фактура.

Посещения за непланирано сервизно обслужване и ремонт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи в срок до 2 работни дни от получаване на писмена Заявка за посещение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за София и до 3 р.дни за страната, с изключение на случаите, при които не е договорено друго обстоятелство.

На територията на търговския обект където се намира оборудването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп и подходящо място за сервизното обслужване на оборудването.

В случаите на тежки повреди или необходимост от основен ремонт – оборудването трябва да бъде доставено в производствената база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гр. София София 1220 Военна рампа бул. Илиянци 12 за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За всеки отделен случай на сервизно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя ПРОТОКОЛ за извършените от него дейности по сервизно обслужване и вложените резервни части и издава оригинална фактура

Цени за сервизно обслужване и ремонт

Всяко посещение за сервизно обслужване на електрокари и високоповдигачи за европалети на място се заплаща както следва, с изключение на случаите договорени с подписан отделен Договор за абонаментно сервизно обслужване:

  • Такса посещение: За София: 35 лв. без ДДС; За страната: до 100 km – 65 лв; до 200 km – 125 лв; до 300 км – 190 лв.; до 500 км – 240 лв.
  • Вложен труд – по 35 лв.без ДДС/час.
  • Вложени резервни части и консумативи – съгласно действащите към датата на заявка цени на резервни части и консумативи, по предоставен Протокол за замяна/извършена ремонтна дейност.

С изпращането на писмена заявка за посещение за извършване на сервизна и ремонтна дейност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съгласява с всички описани по-горе условия.

2.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

Вени и Ко не осъществява посещения за сервизно обслужване и ремонт на транспалетни колички на място.

В случаите на гаранционна претенция в рамките на гаранционният срок Вени и Ко се задължава да вземе и върне за своя сметка оборудването от посочен адрес на територията на гр. София.

Във всички останали случаи за извършване на ремонт е необходимо количките да бъдат предоставени в производствената база на дружеството в гр. София 1220 Военна рампа бул. Илиянци 12, с изключение на случаите на писмено съгласие транспорта да бъде осъществен от Вени и Ко срещу заплащане по цени посочени по-долу.

Цени за сервизно обслужване и ремонт на транспалетни колички:

  • Вложен труд – по 25 лв.без ДДС/час.
  • Вложени резервни части и консумативи – по предоставен Протокол
  • При желание от страна на клиента – такса за взимане и връщане на негаранционна транспалетна количка за територията на София – 30 лв без ДДС

За всеки отделен случай на сервизно обслужване или ремонт на транспалетни колички ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава оригинална фактура и при желание от страна на Възложителя изготвя ПРОТОКОЛ за извършените от него дейности и вложените резервни части.

С предаването на транспалетни колички за ремонт, удостоверяващо се с подписване на приемо-предавателен протокол, с изпращането на писмена заявка или чрез устно изявление по телефона за извършване на сервизна и ремонтна дейност на транспалетни колички ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съгласява с всички описани по-горе условия.

 

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Общи положения

Настоящите общи условия определят обхвата на търговска гаранция, реда и условията за удовлетворяване на рекламации за всички продукти, които ВЕНИ и Ко ООД продава и произвежда.

Гаранцията обхваща целостта и функционалната пригодност на продуктите, съобразена е с обичайнто им приложение и не обхваща консумативи, заменяеми части и елементи, за които предварително е известно и обявено, че не се включват в обхвата и.

Гаранцията е валидна само и единствено при условията на използване на продуктите съобразно предоставена писмена оферта, договор или друг вид словоизявление.

Ако до момента на сключване на сделката с договор или по друг начин, клиентът не е отправил искане за изменения на гаранционните условия, се счита, че безусловно се е съгласил с настоящите Общи условия.

Гаранционен срок

Гаранционен срок е срокът, през който Доставчикът гарантира целостта и функционалната годност на продуктите и отстранява възникнали дефекти за своя сметка, в съответствие с настоящите Общи условия.

Срокът на предоставената гаранция е 24 месеца, ако в договор или по друг начин, в писмена форма, не е посочено друго.

Срокът на гаранцията започва да тече от момента, в който приобретателят фактически влиза във владение на продукта, ако в договор или по друг начин, в писмена форма, не е предвидено друго.

Срокът на гаранцията може да се удължава с времето, през което продуктът не е бил във функционална пригодност и времето, през което не е бил на разположение на клиента само след писмено споразумение между двете страни.

Подмяна на части или елементи от продукта, или пък пълната му замяна, при удовлетворяване на рекламация, не води до възникване на нов, пълен, гаранционен срок, нито за заменените елементи/части, нито за целия продукт, а се запазва първоначално обявения/договорен гаранционен срок.

Срокът за удължаване на първоначалния гаранционен срок се установява с документи/известия на хартиен или електронен носител, ако не е договорена друга процедура.

При незначителни дефекти или несъответствия, които не пречат на общата функционална годност и използването на продукта, срокът на гаранцията не се удължава.

Предявяване и удовлетворяване на рекламация

При възникване на рекламационна претенция, клиентът уведомява доставчика писмено, като уведомлението задължително съдържа описание на повредата и на обстоятелствата, при които е възникнала и датата на която е констатирана. Освен ако в договор не е предвидено друго, уведомлението се изпраща на Доставчика:

на електронен адрес: info@veni-bg.com, или на факс номер: +359 02 943 32 54

Уведомление получено след 17.00 часа в работен ден или в неработен ден, се счита за получено в първия работен ден, следваш деня на получаване.

Доставчикът следва да разгледа рекламационната претенция, в т.ч. и чрез оглед и проверка на място и в най- краткия възможен срок да се произнесе относно нейната състоятелност. В случай, че не са налице обективни причини, препятстващи дефектовката, или ако доставчикът не обяви друг, приемлив срок, в който ще се произнесе, се счита, че той е приел рекламацията, ако няма произнасяне до три дни след извършения оглед и дефектовка.

Заедно с приемането на рекламацията доставчикът обявява и срок за нейното удовлетворяване. Ако е приета по мълчалив начин, се счита, че този срок е 30 дни.

Клиентът не може да се позовава на обичайна търговска практика или друго с оглед промяна на обявения от доставчика срок за удовлетворяване на рекламацията, или да претендира възстановяване на преки или косвени щети, произтичащи от нея.

Срокът за отстраняване на дефект по приета рекрамация започва да тече от деня, следващ деня на предявяването й.

Начинът за удовлетворяване на приета рекламация се избира от доставчика и се съобщава на клиента, като последният може да претендира за друг начин, само срещу допълнително заплащане.

В процеса на удовлетворяване на претенцията, доставчикът може да предложи на клиента подобрения на детайли или на целия продукт срещу заплащане. Ако се окаже, че претенцията може да бъде удовлетворена, само и единствено, чрез внасяне на подобрения, същите се заплащат от клиента по номинална доставна стойност, като за целта доставчикът доказва цената на подобренията и свързаните с тях преки разходи, без да слага надбавка. За всеки подобрен и заплатен детайл, само и единствено за него, започва да тече нов гаранционен срок.

За удовлетворяване на рекламации по незначителни дефекти или несъответствия, които не влияят на общата функционална годност на продукта, доставчикът може да предложи отбив от цената, вместо ремонт или подмяна, а клиентът следва да приеме, като, ако сметне за необходимо, може да изиска финансова обосновка, доказваща несъразмерно големи разходи или загуби за доставчика в случай на замяна или ремонт.

Отхвърляне на претенции по предявена рекламация

Доставчикът не носи отговорност за удовлетворяване на рекламационни претенции, в случаите когато в рамките на установения гаранционен срок доставеният продукт погине изцяло, или получи частични непоправими поражения, или прояви дефект, който се дължи на:

нормалното износване и изхабяване на продукта или отделни негови компоненти в следствие на неговата употреба;

неправилно съхранение, експлоатация или поддръжка при клиента;

частично или изцяло използване не по предназначение;

механични, химични или други интервенции – удари, , намокряния, въздействие с агресивни вещества или реда и други;

природни бедствия, вкл. но не само пожар, наводнения, аварии и други подобни;

 

вече извършени или опити за извършване на модификации и ремонт в продукта без предварителното писмено съгласие на Доставчика;

дефект в работата на друго оборудване, който пряко или косвено се е отразил на работата на продукта, независимо от това, дали това въздействие е било предвидимо или не;

волни, неволни или злоумишлени действия на трети лица, в т.ч. и персонал на клиента.

Ако клиентът не уведоми своевременно Доставчика за възникнал дефект и продължи използването на продукта, вследствие на което възникнат нови негативни последици, гаранционната отговорност на доставчика се простира само до размера на първоначалния дефект.

Доставчикът се освобождава от гаранционна отговорност, ако дефектът (дори и той да съответства напълно на гаранционните условия) или погиването на стоката е обект на застрахователно покритие в полза на клиента, до размера на застрахователното покритие.

Доставчикът има право, за своя сметка, да следи по всякакъв начин за правилното и по предназначение използване на доставените продукти, в т.ч. и със замервания и апаратура, като клиента не следва да препятства тази дейност. В случай на основателни съмнения за неправилното и не по предназначение използване на доставените продукти, които Клиентът на позволява да бъдат проверени, гаранционната отговорност на Доставчика се прекратява.

Заключителни разпоредби

Настоящите Общи условия са в сила, изцяло или частично, за всички случаи, в които писмено не е уговорено друго.

Общите условия, изцяло или частично, могат да се променят с договор или друг писмен документ, като промените са валидни само за конкретната доставка и не могат да се пренасят автоматично върху доставката на други продукти на същия клиент или върху доставката на продукти на други клиенти.

Общите условия не могат да се предоговарят след като клиента е приел доставката или е влязъл във владение на продукт.